آزمایشگاه‌های فراشبند

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشت دژگاه (فراشبند)فراشبندفراشبند
مرکز بهداشت نوجین (فراشبند)فراشبندفراشبند
مرکز بهداشتی درمانی شهری دهرمفراشبندفراشبند-بخش دهرم
مرکز بهداشتی درمانی شهری فراشبندفراشبندفراشبند-خیابان سپاه پاسداران