آزمایشگاه‌های فراشبند

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشت دژگاه (فراشبند) فراشبند فراشبند
مرکز بهداشت نوجین (فراشبند) فراشبند فراشبند
مرکز بهداشتی درمانی شهری دهرم فراشبند فراشبند-بخش دهرم
مرکز بهداشتی درمانی شهری فراشبند فراشبند فراشبند-خیابان سپاه پاسداران