آزمایشگاه‌های فاروج

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز تیتکانلوفاروجفاروج-روستای تیتکانلو-مرکزبهداشتی درمانی
مرکز مایوانفاروجفاروج-روستای مایوان-مرکزبهداشتی درمانی
بیمارستان شهدای فاروجفاروجفاروج
مرکز بهداشت شهرستان فاروجفاروجفاروج خیابان شفا