آزمایشگاه‌های فارسان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
سید الشهداءفارسانفارسان - بیمارستان سیداشهداء
تامین اجتماعیفارسانفارسان - بلوار آیت اله خامنه ای - خیابان طبیعت
سینافارسانمیدان امام
مرکز بهداشتفارسانمیدان امام
مهرگانفارسانفارسان- میدان امام
مرکز بهداشتی باباحیدرفارسانفارسان - باباحیدر
مرکز بهداشتی پردنجانفارسانفارسان - پردنجان
مرکز بهداشتی جونقانفارسانفارسان - جونقان
مرکز بهداشتی چلیچهفارسانفارسان - چلیچه
مرکز بهداشتی درمانی شماره 1فارسانفارسان - مرکز بهداشتی ودرمانی شماره 1
مرکز بهداشتی دی چشمهفارسانفارسان - دی چشمه
مرکز بهداشتی فیل آبادفارسانفارسان - فیل آباد
مرکز بهداشتی کرانفارسانفارسان - کران
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 2فارسانفارسان - مرکز بهداشتی و درمانی شماره 2
ثامن الائمهفارسانفارسان خیابان شهید بهشتی