آزمایشگاه‌های طارم

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شهداء طارمطارمشهرستان طارم -آببر
مرکز بهداشتی درمانی روستایی تشویرطارمشهرستان طارم روستای تشویر
مرکز بهداشتی درمانی روستایی چورزقطارمروستای چورزق
مرکز بهداشتی درمانی روستایی درامطارمشهرستان طارم دهستان درام
مرکز بهداشتی درمانی سانسوزطارمروستای سانسوز
مرکز بهداشتی درمانی شهری آببرطارماببر مرکز بهداشتی درمانی اببر
مرکز بهداشتی روستایی گیلوانطارمروستای گیلوان