آزمایشگاه‌های صدوق

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی ابرندابادصدوقابرنداباد
مرکز بهداشتی درمانی ابرندابادصدوقابرنداباد
مرکز بهداشتی درمانی اشکذرصدوقشهرستان صدوق - اشکذر
مرکز بهداشتی درمانی تامین اجتماعیصدوقشهرستان صدوق
مرکز بهداشتی درمانی رضوانشهرصدوقشهرستان صدوق - رضوانشهر
مرکز بهداشتی درمانی زارچصدوقزارچ
مرکز بهداشتی درمانی صدرآبادصدوقشهرستان صدوق . صدرآباد
مرکز بهداشتی درمانی کافی ابادصدوقشهرستان صدوق - کافی اباد