آزمایشگاه‌های صحنه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان معاونصحنهبلوار همدان -کرمانشاه
سمنگانصحنهسمنگان
مهرصحنهخیابان کاشانی
میانراهانصحنهمیانراهان
مرکز بهداشتی درمانی روستایی دینورصحنهصحنه بخش دینور
مرکزی صحنهصحنهصحنه بلوار کرمانشاه همدان بیمارستان معاون