آزمایشگاه‌های شفت

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشت شفت شفت شفت -خیابان ولی عصر مر کز بهداشتی ودرمانی شماره 1
مرکز بهداشتی و در مانی چوبر شفت شفت چوبر درمانگاه مر کز بهداشتی و درمانی
مرکز بهداشتی و درمانی ملاسرا شفت شفت -ملا سرا مرکز بهداشتی و درمانی
قائم شفت خیابان ولیعصر.روبروی اداره اموزش و پرورش