آزمایشگاه‌های شاهین دژ

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شهیدراثی شاهیندژشاهین دژشاهیندژ-خیابان شهیددستغیب-بیمارستان شهیدراثی شاهیندژ
تشخیص طبی دکتر نصیریانشاهین دژشاهین دژ-خ شهدا-پایین ترازبانک سپه
دانش شاهیندژشاهین دژا.غ-شاهیندژ-خیابان امام روبرویاداره آموزش وپرورش
مرکز بهداشتی درمانی احمدآبادشاهین دژشاهین دژ
مرکز بهداشتی درمانی ستادیشاهین دژشاهین دژ
مرکز بهداشتی درمانی کشاورزشاهین دژشاهین دژ
مرکز بهداشتی درمانی محمودآبادشاهین دژشاهین دژ
ستادی مرکز بهداشت شاهین دژشاهین دژخ شهداء - جنب پارک فدک
مرکز بهداشتی درمانی کشاورزشاهین دژروستای کشاورز
مرکز بهداشتی درمانی محمود آبادشاهین دژروستای محمود آباد