آزمایشگاه‌های شاهین دژ

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهیدراثی شاهیندژ شاهین دژ شاهیندژ-خیابان شهیددستغیب-بیمارستان شهیدراثی شاهیندژ
تشخیص طبی دکتر نصیریان شاهین دژ شاهین دژ-خ شهدا-پایین ترازبانک سپه
دانش شاهیندژ شاهین دژ ا.غ-شاهیندژ-خیابان امام روبرویاداره آموزش وپرورش
مرکز بهداشتی درمانی احمدآباد شاهین دژ شاهین دژ
مرکز بهداشتی درمانی ستادی شاهین دژ شاهین دژ
مرکز بهداشتی درمانی کشاورز شاهین دژ شاهین دژ
مرکز بهداشتی درمانی محمودآباد شاهین دژ شاهین دژ
ستادی مرکز بهداشت شاهین دژ شاهین دژ خ شهداء - جنب پارک فدک
مرکز بهداشتی درمانی کشاورز شاهین دژ روستای کشاورز
مرکز بهداشتی درمانی محمود آباد شاهین دژ روستای محمود آباد