آزمایشگاه‌های شادگان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شهید معرفی زادهشادگانجاده کمربندی
درمانگاه دکتر شجاعیشادگانخیابان امام خمینی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی بدرانیشادگانروستای بدرانی
وابسته به شبکهشادگانخیابان امام خمینی
مرکزیشادگانخیابان امام خمینی
پاتوبیو لوژی مهرشادگانخ- امام خمینی- ساختمان پزشکان آل یاسین