آزمایشگاه‌های سیاهکل

نام آزمایشگاهشهرآدرس
سیناسیاهکلسیاهکل-خیابان شهید بهشتی روبروی داروخانه دیلم
مرکز بهداشتی و درمانی شماره 1 سیاهکلسیاهکلسیاهکل خیابان کدو بندک مرکز درمانی شماره یک
مرکز بهداشتی و درمانی دیلمانسیاهکلسیاهکل دیلمان مر کز بهداشتی و در مانی