آزمایشگاه‌های سنقر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام (ره)سنقرمیدان سپاه
درمانگاه طالقانیسنقرسنقر - سه راه سیلو - شبکه بهداشت و درمان شهرستان سنقر
دکتر همتیسنقرخیابان طالقانی جنب بانک سپه
مرکز بهداشتی درمانی روستایی باولهسنقرسنقر - روستای باوله
وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 1سنقرسنقر - روستای فارسینج
مرکز بهداشتی درمانی روستایی کلسفیدسنقرسنقر - روستای کلسفید