آزمایشگاه‌های سمیرم

نام آزمایشگاهشهرآدرس
اورژانسسمیرمسمیرم
بیمارستان امام خمینیسمیرمسمیرم
دکتر ذاکرسمیرمخیابان شهید باهنر
شبکه سمیرمسمیرمسمیرم
مرکز بیدهسمیرمبیده
مرکز پادناسمیرمپادنا
مرکز حناسمیرمحنا
مرکز خفرسمیرمخفر
مرکز شریعتیسمیرمسمیرم
مرکز ونکسمیرمونک
دکتر یراقیسمیرمسمیرم - خیابان شهید باهنر - مقابل فرمانداری
بیمارستان سید الشهداءسمیرمسمیرم
اورژانس امام خمینیسمیرمسمیرم