آزمایشگاه‌های سرپل ذهاب

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پاتوبیولوژی یونیک (سرپل ذهاب)سرپل ذهاباستان کرمانشاه،شهرستان سرپل ذهاب،خیابان شهید رجایی،روبروی پاساژ نظری