آزمایشگاه‌های سروآباد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
های مراکز بهداشتی سروآباد خیابان امام بلوار اصلی
های مراکز بهداشتی سروآباد روستای اورامان شهرستان سرو آباد
های مراکز بهداشتی سروآباد سروآباد
های بهداشتی سروآباد سروآباد-اورامان
های بهداشتی سروآباد سروآباد-بیساران