آزمایشگاه‌های سرخس

نام آزمایشگاهشهرآدرس
پرورش(سرخس)سرخسخیابان طالقانی شرقی
مرکز بزنگانسرخسروستای بزنگان
مرکز بهداشت شهرستان سرخسسرخسسرخس