آزمایشگاه‌های سرباز

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشت پارودسربازسرباز
مرکز بهداشت باتکسربازسرباز
مرکز پیشینسربازسرباز ،روستای پیشین ،مرکز بهداشتی ودرمانی
مرکز ی سربازسربازسرباز ریالشهر سرباز ،مرکز بهداشتی درمانی
مرکز علی آبادسربازسرباز ،روستی علی آباد ،مرکز بهداشتی درمانی
مرکز جکیگورسربازسرباز ،روستای جکیگور مرکز بهداشتی درمانی
مرکزی سربازسربازسرباز ،راسک ،مرکز بهداشت