آزمایشگاه‌های سرایان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام زمان ( عج )سرایانسرایان-خ 7 تیر
مرکز بهداشت آیسکسرایانآیسک
مرکز بهداشت سرایانسرایانسرایان
مرکز بهداشت سه قلعهسرایانسه قلعه