آزمایشگاه‌های سراوان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان رازی سراوان خیابان عدالت - روبروی کلانتری مرکزی
مرکز سوران سراوان سراوان روستای سوران مرکز بهداشتی درمانی
مرکز زابلی سراوان سراوان روستای زابلی مرکز بهداشتی درمانی
وابستگی سازمانی : بهداشتی-سطح 1 سراوان سراوان روستای جالق مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت کشتگان سراوان سراوان
مرکز بهداشت آشار سراوان خانم علی نژاد
مرکز بهداشت اسفندک سراوان سراوان
درمانگاه سینا سراوان بلوار معلم، جنب ترمینال درمانگاه سینا
مرکز محمدی سراوان روستای محمدی
مرکز پسکوه سراوان سراوان روستای پسکوه مرکز بهداشتی ودرمانی
مرکزی سراوان سراوان خیابان امام خمینی-تقاطع آموزش وپرورش
مرکز گشت سراوان سراوان روستای گشت مرکز بهداشتی درمانی
مرکز هیدوج سراوان سراوان روستای هیدوج مرکز بهداشتی ودرمانی
پاتوبیولوژی پارس(سراوان) سراوان خیابان انقلاب روبروی داروخانه دهوار
مرکز سیرکان سراوان سراوان روستای سیرکان مرکز بهداشتی درمانی
مرکز بهداشت کوهک سراوان سراوان