آزمایشگاه‌های زهک

نام آزمایشگاهشهرآدرس
تشخیص سلزهکشهرستان زهک
جزینکزهکشهرستان زهک-روستای جزینک
کهکزهکشهرستان زهک- روستای کهک
محمد شاهکرمزهکشهرستان زهک- شهرک محمد شاهکرم
مرکزی زهکزهکشهرستان زهک
واصلانزهکشهرستان زهک- روستای واصلان
بیمارستان سیدالشهداء (ع) زهکزهکزهک خیابان پرستار