آزمایشگاه‌های زهک

نام آزمایشگاه شهر آدرس
تشخیص سل زهک شهرستان زهک
جزینک زهک شهرستان زهک-روستای جزینک
کهک زهک شهرستان زهک- روستای کهک
محمد شاهکرم زهک شهرستان زهک- شهرک محمد شاهکرم
مرکزی زهک زهک شهرستان زهک
واصلان زهک شهرستان زهک- روستای واصلان
بیمارستان سیدالشهداء (ع) زهک زهک زهک خیابان پرستار