آزمایشگاه‌های زرین دشت

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی حاجی آبادزرین دشتخیابان اما زاده درمانگاه شماره دو حاجی آباد
مرکز بهداشتی درمانی شهری حاجی آبادزرین دشتزرین دشت- حاجی آباد-خیابان امام زاده-جنب مدرسه شهید انصاری
مرکز بهداشتی درمانی شهری خسویهزرین دشتبخش خسویه-خیابان اصلی-پشت مرکز خدمات کشاورزی
مرکز بهداشتی درمانی شهری دبیرانزرین دشتبخش دبیران- خیابان اصلی- کوچه روبروی گلزار شهدا
مرکز بهداشتی درمانی شهری شهر پیرزرین دشتبخش شهر پیر-خیابان امام-خیابان گلزار شهدا-جنب مخابرات
دکتر هیاتیزرین دشتزرین شهر