آزمایشگاه‌های زرندیه

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شهدای آسیابکزرندیهزرندیه
پاستورزرندیهزرندیه، سه راه مامونیه،
مرکز بهداشتی و درمانی رازقان (روستایی)زرندیهزرندیه ، بخش خرقان ، روستای رازقان
مرکز بهداشتی و درمانی زاویه (روستایی)زرندیهزرندیه ،روستای زاویه
مرکز بهداشتی و درمانی مرکزی (مامونیه)زرندیهزرندیه ، بخش مرکزی مامونیه
مرکز بهداشتی و درمانی پرندک(شهری)زرندیهزرندیه ، بخش مرکزی ، مرکز بهداشتی درمانی پرندک
مرکز بهداشتی و درمانی خشکرود (روستایی)زرندیهزرندیه ، بخش مرکزی ، روستای خشکرود