آزمایشگاه‌های زرندیه

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان شهدای آسیابک زرندیه زرندیه
پاستور زرندیه زرندیه، سه راه مامونیه،
مرکز بهداشتی و درمانی رازقان (روستایی) زرندیه زرندیه ، بخش خرقان ، روستای رازقان
مرکز بهداشتی و درمانی زاویه (روستایی) زرندیه زرندیه ،روستای زاویه
مرکز بهداشتی و درمانی مرکزی (مامونیه) زرندیه زرندیه ، بخش مرکزی مامونیه
مرکز بهداشتی و درمانی پرندک(شهری) زرندیه زرندیه ، بخش مرکزی ، مرکز بهداشتی درمانی پرندک
مرکز بهداشتی و درمانی خشکرود (روستایی) زرندیه زرندیه ، بخش مرکزی ، روستای خشکرود