آزمایشگاه‌های زاهدان


نام آزمایشگاهشهرآدرس
درمانگاه صاحب الزمان (عج)زاهدانخیابان امام خمینی
مرکز ولیعصر (عج)زاهدانخیابان امام خمینی - درمانگاه ولیعصر
بیمارستان نبی اکرم (ص)زاهدانبلوار آیت مطهری
بیمارستان تامین اجتماعیزاهدانمیدان امام رضا
مرکز سر جنگلزاهدانروستای سرجنگل مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز میر جاوهزاهدانمیرجاوه-مرکز بهداشتی ودرمانی
مرکز نصرت آبادزاهداننصرت آباد- مرکز بهداشت ودرمان