آزمایشگاه‌های زاهدان


نام آزمایشگاه شهر آدرس
درمانگاه صاحب الزمان (عج) زاهدان خیابان امام خمینی
مرکز ولیعصر (عج) زاهدان خیابان امام خمینی - درمانگاه ولیعصر
بیمارستان نبی اکرم (ص) زاهدان بلوار آیت مطهری
بیمارستان تامین اجتماعی زاهدان میدان امام رضا
مرکز سر جنگل زاهدان روستای سرجنگل مرکز بهداشتی و درمانی
مرکز میر جاوه زاهدان میرجاوه-مرکز بهداشتی ودرمانی
مرکز نصرت آباد زاهدان نصرت آباد- مرکز بهداشت ودرمان