آزمایشگاه‌های رشتخوار

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی احمد آبادرشتخوارروستای احمد آباد
مرکز بهداشتی درمانی جنگلرشتخوارروستای جنگل
مرکز بهداشتی درمانی سنگانرشتخوارروستای سنگان
مرکز بهداشتی درمانی شهرستان رشتخواررشتخوارخیابان مطهری-شبکه بهداشت درمان شهرستان