آزمایشگاه‌های راور

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکزیراورراور خیابان امام شبکه بهداشت و درمان
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالبراورراور - خیابان امام - شبکه بهداشت و درمان
بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع)راوررفسنجان - میدان آیت ا... سعیدی
بیمارستان مرادیراوررفسنجان- خیابان معلم
درمانگاه تأمین اجتماعیراوررفسنجان-خیابان حجت-درمانگاه تأمین اجتماعی