آزمایشگاه‌های راور

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکزی راور راور خیابان امام شبکه بهداشت و درمان
کرمان -آزمایشگاه بیمارستان علی ابن ابیطالب راور راور - خیابان امام - شبکه بهداشت و درمان
بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب (ع) راور رفسنجان - میدان آیت ا... سعیدی
بیمارستان مرادی راور رفسنجان- خیابان معلم
درمانگاه تأمین اجتماعی راور رفسنجان-خیابان حجت-درمانگاه تأمین اجتماعی