آزمایشگاه‌های رامیان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکزی شهرستان رامیانرامیانرامیان
مرکزبهداشت دارکلاتهرامیاندارکلاته