آزمایشگاه‌های رامسر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
احمدنژادرامسرکتالم- سادات شهر- بیمارستان احمد نژاد
بیمارستان آیت ا… طالقانیرامسرخیابان امام
بیمارستان امام سجاد (ع)رامسررامسر - میدان انقلاب
درمانگاه تأمین اجتماعیرامسربلوار امام رضا جنب اداره تربیت بدنی
دکتر موسویرامسرکلاردشت
دکتر سینارامسررامسر - خیابان شهید مطهری - آزمایشگاه سینا
مرکز بهداشت کلاردشترامسرکلاردشت
مرکز بهداشتیرامسرخیابان شهید عباس مفرد مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
مرکز بهداشتیرامسرخیابان امام
مرکز بهداشتیرامسرخیابان آخوند محله
مرکز بهداشتیرامسرمرزن آباد
مهررامسررامسر - خیابان استاد مطهری - آزمایشگاه مهر
نادررامسررامسر - خیابان شهید مطهری - روبروی دفتر هواپیمائی - آزمایشگاه نادر
مرکز بهداشت سادات شهررامسررامسر - سادات شهر . مرکز بهداشتی درمانی سادات شهر