آزمایشگاه‌های دورود

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان تأمین اجتماعی نرگسدوروددورود
بیمارستان شهدای 7 تیردوروددورود
دکتر چناریدورودخیابان شریعتی- جنب ثبت اسناد
دکتر فراهانیدورودخیابان شریعتی- جنب سینما کیهان
رازیدوروددرود- ابتدای خیابان کندوان
چالانچولاندورودمرکز بهداشتی درمانی چالانچولان
سید مصطفی خمینیدورودمیدان فرمانداری
بیمارستان 7 تیردوروددورود
بیمارستان نرگسدوروددورود
ترشابدورودمرکز ترشاب
ژاندورودمرکزژان
سیاه کلهدورودمرکز سیاه کله