آزمایشگاه‌های دهلران

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان شهداءدهلرانبیمارستان شهداء
ازمایشگاه مرکز بهداشت موسیاندهلرانمرکز بهداشت موسیان
مرکز بهداشت پهله زرین آباددهلرانمرکز بهداشت پهله زرین آباد
درمانگاه شماره یکدهلراندرمانگاه شماره یک
مرکز بهداشتی میمه زرین آباددهلرانمیمه زرین آباد
درمانگاه بقیه ا...دهلراندهلران -خ پاسداران -پشت فرمانداری -درمانگاه بقیه ا...
شرکت تعاونی آزمایشگاهی 3240دهلراندهلران -شرکت تعاونی آزمایشگاهی