آزمایشگاه‌های دهدشت

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام خمینیدهدشتبلوار پاسداران
مرکز بهداشتی درمانی قلعه رئیسیدهدشتقلعه رئیسی مرکز بهداشت
مرکز بهداشت درمانی قلعه گلدهدشتقلعه گل- مرکز بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی لندهدهدشتلنده- مرکز بهداشت
مرکز بهداشتی درمانی سرفاز یابدهدشتروستای کت
مرکزیدهدشتمرکز بهداشت درمانی شهری دهدشت