آزمایشگاه‌های دهاقان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشت دهاقاندهاقاندهاقان
پاستور شرکت تعاونی بهداشتی درمانی آوای تندرستی سپاهاندهاقاندهاقان خیابان شهید موسی خیابان شهید طاهریان
بیمارستان شهداء دهاقاندهاقاندهاقان
درمان بستر دهاقاندهاقاندهاقان