آزمایشگاه‌های دره شهر

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان ولیعصر دره شهردره شهردره شهر
درمانگاه ارمودره شهرارمو-مرکز بهداشتی درمانی
درمانگاه بدرهدره شهربدره-مرکز بهداشتی درمانی شماره1بدره
پاتوبیولوژی سینا طبدره شهر خیابان امام
درمانگاه شماره2 شهریدره شهردره شهر-مرکز بهداشتی درمانی شماره دو شهری