آزمایشگاه‌های دره شهر

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان ولیعصر دره شهر دره شهر دره شهر
درمانگاه ارمو دره شهر ارمو-مرکز بهداشتی درمانی
درمانگاه بدره دره شهر بدره-مرکز بهداشتی درمانی شماره1بدره
پاتوبیولوژی سینا طب دره شهر خیابان امام
درمانگاه شماره2 شهری دره شهر دره شهر-مرکز بهداشتی درمانی شماره دو شهری