آزمایشگاه‌های درمیان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی درخشدرمیاندرمیان-درخش
مرکز بهداشتی درمانی طبسدرمیاندرمیان طبس
مرکز بهداشت درمیان(اسدیه)درمیاندرمیان-اسدیه
مرکز بهداشتی درمانی درمیاندرمیاندرمیان-درمیان
مرکز بهداشتی درمانی گزیکدرمیاندرمیان-گزیک
مرکز بهداشتی درمانی گسکدرمیاندرمیان-گسک