آزمایشگاه‌های درمیان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز بهداشتی درمانی درخش درمیان درمیان-درخش
مرکز بهداشتی درمانی طبس درمیان درمیان طبس
مرکز بهداشت درمیان(اسدیه) درمیان درمیان-اسدیه
مرکز بهداشتی درمانی درمیان درمیان درمیان-درمیان
مرکز بهداشتی درمانی گزیک درمیان درمیان-گزیک
مرکز بهداشتی درمانی گسک درمیان درمیان-گسک