آزمایشگاه‌های دامغان

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان رضاییدامغانخیابان امام خمینی – بیمارستان رضایی
تأمین اجتماعیدامغانخیابان امام خمینی
درواردامغانتویه دروار - دروار
دیباجدامغانکلاته - دیباج
رازیدامغاندامغان - بلوار شمالی- خیابان خندق- ساختمان تخصصی پزشکان
شفادامغاندامغان- خیابان چهارشیر- بلوار جنوبی
شفادامغانچهار شیر - بلوار چهار شیر – درمانگاه سابق سپاه
شهید چراغیاندامغاندامغان- میدان شهید شاه چراغی- مرکز بهداشتی درمانی شهید چراغیان
فراتدامغانفرات
سل شهرستان دامغاندامغاندامغان- مرکز بهداشتی درمانی شهید چراغیان
بیمارستان ولایتدامغاندامغان- خیابان امام- بیمارستان شهید رضایی
مالاریادامغاندامغان- میدان شهید چراغیان- مرکز بهداشت شهید چراغیان
مرکز بهداشتی درمانی امیریه- دامغاندامغاندامغان- روستای امیریه- مرکز بهداشتی درمانی امیریه