آزمایشگاه‌های دامغان

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان رضایی دامغان خیابان امام خمینی – بیمارستان رضایی
تأمین اجتماعی دامغان خیابان امام خمینی
دروار دامغان تویه دروار - دروار
دیباج دامغان کلاته - دیباج
رازی دامغان دامغان - بلوار شمالی- خیابان خندق- ساختمان تخصصی پزشکان
شفا دامغان دامغان- خیابان چهارشیر- بلوار جنوبی
شفا دامغان چهار شیر - بلوار چهار شیر – درمانگاه سابق سپاه
شهید چراغیان دامغان دامغان- میدان شهید شاه چراغی- مرکز بهداشتی درمانی شهید چراغیان
فرات دامغان فرات
سل شهرستان دامغان دامغان دامغان- مرکز بهداشتی درمانی شهید چراغیان
بیمارستان ولایت دامغان دامغان- خیابان امام- بیمارستان شهید رضایی
مالاریا دامغان دامغان- میدان شهید چراغیان- مرکز بهداشت شهید چراغیان
مرکز بهداشتی درمانی امیریه- دامغان دامغان دامغان- روستای امیریه- مرکز بهداشتی درمانی امیریه