آزمایشگاه‌های داراب

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان امام حسن مجتبیداراببلوار آیت ا... خامنه ای
پاتوبیولوژی دارابداراببلوار امام خمینی طبقه فوقانی مطب دکتر ابراری
دکتر رحمانیدارابخیابان 22 بهمن جنب بیمارستان
مرکز بهداشتی درمانی جنت شهردارابجنت شهر بلوار امام خمینی - درمانگاه ولی عصر
مرکز بهداشتی درمانی شماره سهدارابابتدای خیابان 22 بهمن
مرکز بهداشتی درمانی فورگدارابداراب - فورگ
امام حسن مجتبی ( ع )دارابداراب - بلوار ایت اله خامنه ای
مرکز بهداشتی درمانی روستایی اعراب چگینیدارابروستای اعراب چگینی
مرکز بهداشتی درمانی روستایی رستاقدارابروستای رستاق
مرکز بهداشتی درمانی شهری دارابدارابداراب-ابتدای خیابان 22 بهمن-ساختمان بیمارستان قدیم
مرکز بهداشتی درمانی مادوران (داراب)دارابداراب
دکتر سروریدارابداراب
دکتر ترابی زادهدارابداراب خیابان 22 بهمن کوچه زهره