آزمایشگاه‌های خوانسار

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان فاطمیهخوانسارخوانسار
پاستورخوانسارخیابان امام
مرکز بهداشت خوانسارخوانسارخوانسار
پاستورخوانسارابتدای خیابان 13 محرم مقابل پمپ بنزین مجتمع درمانی هلال
بیمارستان فاطمیه خوانسارخوانسارخوانسار