آزمایشگاه‌های خواف

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز نشتیفانخوافنشتیفان-مرکز بهداشت
مرکز قاسم آبادخوافقاسم آباد-مرکز بهداشت
مرکز شهری یک خوافخوافخیابان شهاب-مرکز بهداشت شهرستان
مرکز سنگانخوافسنگان-مرکز بهداشت
مرکز سلامیخوافروستای سلامی -مرکز بهداشتی درمانی
مرکز چمن آبادخوافچمن آباد
دکترآیت اللهیخوافخواف
دکتردهقانیانخوافمیدان امام