آزمایشگاه‌های خلیل آباد

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز روستایی کندرخلیل آبادروستای کندر
مرکز بهداشتی درمانی خلیل آبادخلیل آبادخیابان امام -شبکه بهداشت درمان