آزمایشگاه‌های خلیل آباد

نام آزمایشگاه شهر آدرس
مرکز روستایی کندر خلیل آباد روستای کندر
مرکز بهداشتی درمانی خلیل آباد خلیل آباد خیابان امام -شبکه بهداشت درمان