آزمایشگاه‌های خرمدره

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بهارخرمدرهخرمدره ـ خیابان امام خمینی - جنب مخابرات پلاک 35
بیمارستان بو علی سیناخرمدرهبیمارستان بوعلی سینا خرمدره
شهداءخرمدرهخیابان سید جمال الدین اسد آبادی – پشت سازمان آب
مرکزیخرمدرهخرم دره خیابان امام خمینی بلوار توحید آزمایشگاه مرکزی
مرکز بهداشتی درمانی سوکهریزخرمدرهخرم دره - روستای سوکهریز
مرکزبهداشتی درمانی شماره 2 خرم درهخرمدرهخرم دره خیابان شهید رجایی مرکز بهداشتی درمانی شماره 2
رازیخرمدرهخ دکتر بهشتی - کوچه پنجم - پاساژ صالحی - طبقه دوم پلاک 2