آزمایشگاه‌های خرم بید

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان ولیعصر (عج)خرم بیدصفاشهر - بلوار وحدت
مرکز بهداشتی درمانی قادرآبادخرم بیدقادرآباد - بلوار مطهری - مرکز بهداشتی درمانی آیت ا... دکتر بهشتی
مرکز بهداشتی درمانی شهری خرم بیدخرم بیدشهرستان خرم بید
ولی عصرخرم بیدفارس - صفاشهر - بلوار وحدت