آزمایشگاه‌های خرم بید

نام آزمایشگاه شهر آدرس
بیمارستان ولیعصر (عج) خرم بید صفاشهر - بلوار وحدت
مرکز بهداشتی درمانی قادرآباد خرم بید قادرآباد - بلوار مطهری - مرکز بهداشتی درمانی آیت ا... دکتر بهشتی
مرکز بهداشتی درمانی شهری خرم بید خرم بید شهرستان خرم بید
ولی عصر خرم بید فارس - صفاشهر - بلوار وحدت