آزمایشگاه‌های خدابنده

نام آزمایشگاهشهرآدرس
مرکز بهداشتی درمانی روستایی سجاسخدابندهخدابنده روستای سجاس
مرکز بهداشتی درمانی گرمابخدابندهخدابنده درمانگاه گرماب
مرکز شماره 2 شهریخدابندهخدابنده خیابان شهرداری درمانگاه بهداشتی درمانی 2
مرکزبهداشتی درمانی روستایی زرین آبادخدابندهازمایشگاه مرکز بهداشتی درمانی زرین رود
مرکزی خدابندهخدابندهخدابنده
دانشخدابندهخ امام خمینی
مرکز آموزشی درمانی حضرت امیرالمومنینخدابندهخ امام خمینی