آزمایشگاه‌های خاتم

نام آزمایشگاهشهرآدرس
بیمارستان آیت ا… خاتمیخاتمخیابان اصلی
مرکز بهداشتی درمانی مروستخاتممروست